Shwe Property - Myanmar Propety Portal, Myanmar Real Estate

တိုက္ခန္း၊ အိမ္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ သတိျပဳဖြယ္

The Messenger | 10 May 2013

တိုက္ခန္း၊ အိမ္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ သတိျပဳဖြယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုူေနမႈစနစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ တစ္စတစ္စ ေျပာင္းလဲလာေနသည္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူေတြက မယားေတြ အမ်ားအျပားယူေနၾကသည္။ တိုက္ခန္းဌားေပးၿပီး လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြေပးကာ မယားငယ္ေတြ ထားလာၾကသည္။ ေငြေၾကးခ်ိဳ႔တဲ့သူ တခ်ိဳ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြက မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ အနစ္နာခံၿပီး မယားငယ္ (မယားၿပိဳင္) ဘဝေရာက္ၾကသည္။ ျမန္မာဗုဒဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို အေလးမထားၾကေတာ့ပါ။

 

တစ္ဆက္တည္း ယေန႔ေခတ္ ျပည့္တန္ဆာေလာကကိုလည္း တင္ျပလိုပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ ျပည့္တန္ဆာေလာက မွာလည္း ေခတ္စနစ္နဲ႔အအညီ ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္သည္။ တခိ်ဳ႔ေသာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း တည္ေထာင္သူမ်ားက မိန္းကေလး ပ်ိဳပ်ိဳရြယ္ရြယ္တို႔ကို တိုက္ခန္းတစ္ခန္း ဌားရမ္းေပးၿပီး ေနေစသည္။ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြက ေကာင္းလာေတာ့ ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္လိုက္ရံုႏွင့္ ဟုိတယ္ႀကီးေတြ၊ အင္းေတြကို အေရာက္ပို႔ေပးၾကသည္။ ေန႔ည အခ်ိန္မေရြးပါပဲ။ ထို႔အတူ ၿမိဳ႔စြန္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္မ်ား တိုက္ခန္းမ်ားကို အႏွစ္ခ်ုဳပ္ျဖင့္ ဌားရမ္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထားရွိၾကသည္။

 

 

ဒီေတာ့ တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားကိုသတိေပးလိုပါသည္။ ထိုသို႔ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ တိုက္ခန္းဌားရမ္းေနထိုင္သည္ကို အိမ္ရွင္က မသိေတာ့ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရႈပ္အရွင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ တခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ရပ္ကြက္ေနလူမ်ားက သိ၍ ပတ္ဝန္းက်င္လူေနမႈ အသိုက္အဝန္းကို ထိခုိက္လာသျဖင့္ ျပႆနာတတ္သည္အထိ ျဖစ္ၾကရသည္။ အိမ္ရွင္က ဒီသတင္းကိုသိၿပီး အိမ္ဌားကို ႏွင္ထုတ္လိုက္ေတာ့ အခက္ေတြ႕ၾကရသည္။

 

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ၿမိဳ႔ျပဆိုင္ရာ ဌားရမ္းခႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂(၁)(ဂ)တြင္ `အိမ္ဌားႏွင့္ အတူလက္ရွိထားသည့္ (သို႔) ေနထိုင္သည့္ အျခားသူတစ္ေယာက္က အိမ္နီးခ်င္းဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ (သို႔)အနီးအနားရွိေသာ ေနထိုင္သူမ်ားအား စိတ္ၿငိဳျငင္ေစသည့္ (သို႔) ဥပစာကို ညစ္ညမ္းယုတ္မာေသာ (သို႔) တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ကိစၥအလို႔ဌာ အသံုးျပဳသည့္အတြက္ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရသည့္ကိစၥ'မ်ား ေပၚေပါက္ပါက အိမ္ရွင္မွ အိမ္ဌားကို ဥပစာမွ ႏွင္ထုတ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး (တရားမ) ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ တရားမႀကီးမႈအမွတ္ ၄၉၁ တြင္ေဒၚေဝေဝက တာေမြၿမိဳ႔နယ္ ပုသိမ္ညြန္႔ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၉၃၏ ေအာက္ထပ္ေျခရင္းခန္းကို ဦးစန္းေငြအား လစဥ္ဌားရမ္းစနစ္ျဖင့္ ဌားရမ္းခဲ့သည္။ ဦးစန္းေငြသည္ အိမ္လခ ၂ လခေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း ၊ဥပစာတြင္ စီးပြားျဖစ္ သရက္သီးသနပ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ အုပ္စုဖြဲ႔ သီခ်င္းဆိုတီးမႈတ္ျခင္း၊ အျခားမွ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔ကို ဧည့္စာရင္းမတိုင္ၾကားဘဲ မရိုးမသား လက္ခံထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အနီးအနားရွိ ေနထိုင္သူမ်ားအား စိတ္ၿငိဳျငင္ေစမႈ ျဖစ္ရေၾကာင္း စသည္တို႔ကို အဆိုျပဳၿပီး ဌားရမ္းထားသည့္ ဥပစာမွ ႏွင္ထုတ္ဖယ္ရွားေပးရန္ တရားစြဲသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ေဒၚေဝေဝအမႈကို ပလပ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားရံုးသုိ႔ အယူခံ ဝင္ေရာက္ရာ ပုဒ္မ ၁၂(၁)(က) ပထမပိုင္းကို အတည္ျပဳၿပီး အႏိုင္ဒီကရီ ရရွိခဲ့သည္။ 

 

၁၂(၁)(က)မွာ အိမ္လခေပးေဆာင္ရန္ခ်မွတ္ေသာ အမိန္႔ျဖစ္သည္။ ေဒၚေဝေဝက မေက်နပ္ေသးဘဲ တရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ တရားမ ဒုတိယအယူခံမႈကို တင္သြင္းျပန္သည္။ အမႈအတြင္း ေဒၚေဝေဝ ကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ ေဒၚခင္ဝင္းႏွင့္ ဦးစန္းလိႈင္တို႔က တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

 

အယူခံတရားလို ေဒၚေဝေဝဘက္မွ ဦးစန္းေငြသည္ဥပစာကို လူေနထိုင္ရန္ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ သရက္သီးသနပ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အခ်င္းျဖစ္ ဥပစာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဧည့္စာရင္းမတိုင္ၾကားဘဲ လက္ခံထားျခင္း ၊အမ်ိဳးသမီးမွာ မေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ရွင္ႏွင့္တကြ ပတ္ဝန္းက်င္ကို စိတ္ၿငိဳျငင္ေစမႈတို႔ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ အိမ္ဌားႏွင့္အတူ ေနထိုင္သူတို႔၏ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ ဥပစာ၏ အေျခအေနဆိုးဝါးသြားေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။

 

အယူခံတရားၿပိဳင္ ဦးစန္းေငြဘက္မွ သရက္သီးသနပ္ကို စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သည္ဟု တိုင္ၾကားခံရျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ၂၄.၄.၁၉၉၁ ေန႔ညက ျဖစ္ပြားသည့္ကိစၥမွာ သားျဖစ္သူ၏ မိတ္ေဆြက အမ်ိဳးသမီးေခၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္မျပန္သျဖင့္ တစ္ည တည္းခိုခြင့္ျပဳရန္ ခြင့္ေတာင္းေနစဥ္ ရဝတဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ဥပစာ အေျခအေနပ်က္စီးရျခင္းမွာ ႏွစ္ၾကာ၍ သဘာဝအေလ်ာက္ ပ်က္စီးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုေခ်တင္ျပသည္။

 

 တရားရံုးခ်ဳပ္မွ သံုးသပ္ရာတြင္ ၂၄.၄.၁၉၉၁ ေန႔ညက အယူခံတရားၿပိဳင္၏ ေနအိမ္တြင္ သူစိမ္း အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးႏွင့္ အမိ်ဳးသမီးတစ္ဦးတိုု႔ကို ရဝတမွ လာေရာက္စစ္ေဆးစဥ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္မွာ အျငင္းမပြားသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ၎ဧည့္သည္မ်ားကို စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ တစ္ဦး၏ အမည္နာမကို အမိ်ဳးသားမ်ားက မေျပာႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး၏ အရပ္ေဒသကိုလည္း ေျပာမျပႏိုင္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းအမ်ိဳးသမီးမွာ မေကာင္းေသာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္ဟု ရဝတဥကၠ႒၊ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ လမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေၾကာင္း အမႈတြဲတြင္ ေပၚေပါက္သည္။

 

ဤသုိ႔ ရပ္ကြက္အတြင္းမေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေတြ႔ရွိျခင္းကို ျမန္မာ့လူေနမႈစနစ္က လက္မခံၾကေခ်။ မေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေနအိမ္၌ ရွိေနျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ လူေနမႈအသိုက္အဝန္းကို ထိခိုက္ေစရံုမွ်မက ရက္ကြက္၏ေကာင္းသတင္းကိုလည္း ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ရက္ကြက္အတြင္းေန ရိုးသားစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သြားလားေနၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၊ စက္ရံု အလုပ္ရံုမွ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ား၊ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူမိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးမ်ားအတြက္ အရွက္ရေစသည့္အျပင္ အျခားေသာ သူစိမ္းေယာက်္ားမ်ား၏ အထင္အျမင္ေသးျခင္း၊ ထိကပါး ရိကပါး ေျပာဆိုမႈလာတက္သည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား သံုးသပ္ရေပမည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ မေကာင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အျခားအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးနွင့္အတူ အိမ္ဌားရမ္းေနထိုင္သည့္ ဥပစာတြင္ အခ်ိန္မေတာ္ ေတြ႔ရွိရမႈသည္ အနီးအနားတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူမ်ားအား စိတ္ၿငိဳၿငင္ေစသည့္ကိစၥ (သို႔) စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းမွာ သဘာဝတရားအရ မွန္ကန္သည္ဟု သံုးသပ္ရရွိသည္။ ယင္းအမိ်ဳးသမီးအမႈကို အိမ္ဌား၏သားက ျပဳက်င့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွာလည္း ေပၚလြင္လ်က္ရွိသျဖင့္ အိမ္ရွင္သည္  ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ၿမိဳ႔ျပဆိုင္ရာ ဌားရမ္းခႀကီးႀကပ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ (၁) (ဂ) အရ ဥပစာမွ အိမ္ဌားျဖစ္သူအား ႏွင္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ ဒီကရီကိုရခြင့္ ရွိေပသည္။

 

တိုင္းေဒသႀကီးတရားရံုးသည္ အထက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားကို အမႈတြဲတြင္ အထင္အရွား ေပၚေပါက္ေနပါလ်က္၊ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ပုဒ္မ ၁၂ (၁) (ဂ) အရ အေရးယူေလာက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားမေတြ႔ရဟု သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္မွာ မွားယြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

 

ပုဒ္မ ၁၂ (၁) (က) ဒုတိယပိုင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားၿပိဳင္ ဦးစန္းေငြသည္ အိမ္ဌားတာဝန္ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း မေတြ႔ရဟု မူလရံုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတရားရံုးတို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ရန္ အေၾကာင္းမေပၚေပါက္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအယူခံမႈကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသခြင့္ျပဳသည္။ အယူခံတရားလို၏ ပုဒ္မ ၁၂ (၁) (က) ဒုတိယပိုင္းအရ စြဲဆိုမႈကိုပလပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးတရားရံုး၏ စီရင္ခ်က္ႏွင့္ ဒီကရီကို အတည္ျပဳသည္။

 

ပုဒ္မ ၁၂ (၁) (ဂ) အရ အယူခံတရားလို ေဒၚေဝေဝဘက္မွ စြဲဆိုခ်က္ ဒီကရီႏွင့္ ယင္းဒီကရီကို အတည္ျပဳခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးတရားရံုး၏ စီရင္ခ်က္ႏွင့္ ဒီကရီကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး အယူခံတရားလို စြဲဆိုသည့္ အမႈအား ပုဒ္မ ၁၂ (၁) (ဂ) အရ စရိတ္ႏွင့္တကြ အႏိုင္ဒီကရီ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း တရားရံုးခ်ဳပ္မွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 

ဦးစန္းေငြတို႔ ေငြရႈံးၿပီေပါ့၊ ေဒၚေဝေဝ၏အိမ္မွ ဖယ္ရွားထြက္ခြာေပးၾကရသည့္ အိမ္ဌားေနထိုင္သူသည္ အိမ္ဥပစာကို ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ပါက ပုဒ္မ ၁၂ (၁) (ဂ) အရ ဥပစာမွ ဖယ္ရွားေပးရမည္ဆိုေသာအခ်က္ကို အိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္ဌားမ်ားအား သိေစလိုပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္ရွင္မ်ားက ေနအိမ္ဥပစာကုိ ဌားရမ္းထားၿပီး မိမိ၏ အိပ္ခန္းကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းမျပဳဘဲ ေနတတ္ၾကသည္။ ရပ္ကြက္မွ ရင္းႏွီးခင္မင္ေနသူမ်ားက ေနအိမ္တြင္ မေကာင္းေသာမိန္းမမ်ားထားရွိၿပီး ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း၊ ေလာင္းကစားဒိုင္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း၊ အရက္ပုန္း အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းလာေပးမွ မိမိ၏ အိမ္ဌားမ်ား၏ လုပ္ရပ္ကို သိရသည္။ တရားစြဲဆိုရေတာ့ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ ျဖစ္ၾကရသည္။ အိမ္ရွင္မ်ားက မိမိ ဌားရမ္းထားေသာ ဥပစာသို႔ ဝင္ထြက္သြားလာၿပီး စံုစမ္းသင့္ၾကသည္။

 

တိုက္ခန္းေတြက အမ်ားႀကီးမို႔၊ အထပ္ေတြကလည္း အျမင့္ႀကီးမို႔ ဘယ္အခန္းက ဘာလုပ္ေနသည္ကို ေဘးပတ္ဝန္းက်င္အခန္းေတြက သိရန္ မလြယ္ကူေပ။ အရင္တုန္းက ျပည့္တန္ဆာအိမ္ေတြကို ေပၚေပၚထင္ထင္ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုေတာ့ တိုက္ခန္းေတြမွာ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ားကို လွ်ိဳ႔ဝွက္စြာ ဖြင့္လွစ္ထားတတ္ၾကသည္။ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြက ေကာင္းမြန္လာတာမို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူရန္ မလြယ္ကူပါ။

 

ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိဌားရမ္းထားေသာ ဥပစာႏွင့္ ဌားရမ္းေနထိုင္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေနမ်ားကို စံုစမ္းေလ့လာထားသင့္ပါေၾကာင္း ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထံုးစာ ၃၂ ေဒၚခင္ဝင္းပါ (၂) ႏွင့္ဦးစန္းေငြ စီရင္ထံုးကို သတိခ်ပ္စရာအျဖစ္ သိမွတ္ဖြယ္ရာ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။  

 

(အမည္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းထားပါသည္။)

 

Ref : The Messenger

 

 
Are you Real Estate Agent?

Get online with Shwe Proeprty Now !!!

Register NowShwe Property Newsletter Signup

Myanmar Architect Palace Development Co., Ltd

Get Shwe Property App from google play

Related Articles

Like Shweproperty on Facebook


Shwe Property Mobile App

Shwe Property iPhone App   Shwe Property Android App

Copyright © 2011-2015 ShweProperty.com. All rights reserved.
Shweproperty.com- Myanmar Property Portal | Myanmar Real Estate Website.