သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေဇာတိကလမ္းမေပၚရွိ အသင့္ေန အဆင့္ျမင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းရန္ရွိသည္

 မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
X
X
X2

၃၀% ကနဦးေငြေပးျပီး က်န္ ၇၀% ကိုႏွစ္သက္ရာBank ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဝယ္ယူနိုင္သည္...

FOR SALE
550Lakhs

Development

ေဆာက္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္း အမည္ (Myanmar) : သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေဇာတိကလမ္းမေပၚရွိ အသင့္ေန အဆင့္ျမင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းရန္ရွိသည္
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ : သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
Air Conditioning
No Data
Availability
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သဃၤန္းကၽြန္း
Floor
-
Bed Room
-
Ownership
-
လမ္းအမည္
ေဇာတိက ...
Area
- ft2
Bath room
-
Price
550Lakhs

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

BCC က်ျပီး

အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္းပါ

ေရခ်ိဳးခန္း ၊ အိမ္သာေႀကြျပားကပ္

ကိုယ္ပိုင္မီတာ ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ

၁၉' x ၅၄'

Korea Parkay ခင္းထားၿပီး။

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

၄ လႊာ

၅ လႊာ

၆ လႊာ

ေရာင္းရန္ရွိေသာအခန္းမ်ား

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ရတနာေဈးအနီး ၊ ေအာင္ရတနာ ေဆးရုံအနီး ၊ ေဝဇႏာၱရာ City Mart အနီး

ပါ၀င္ေသာ Facilities

 • အသင္႔ေန
 • ေႂကြခင္း
 • ဖေယာင္းပုဆိုးခင္း
 • Underground Tank
 • Overhead Tank
 • Own Meter
 • Own motor
 • Power and lighting Line
 • Kitchen Room/Toilet/Bath Room
 • Hall Type
 • ေရ+မီး
 • ဘိုထိုင္
 • မွတ္ခ်က္

  ၃၀% ကနဦးေငြေပးျပီး က်န္ ၇၀% ကိုႏွစ္သက္ရာBank ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဝယ္ယူနိုင္သည္...

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 487,118 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:38,500,000 က်ပ္

   

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:55,000,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:16,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:38,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:487,118 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 487,118 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ : 38,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံ က်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး : 55,000,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 16,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:38,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:487,118 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
  Hunny Htun