ရန္ေအာင္မွတ္တိုင္ အနီးရွိ သြားလာရလြယ္ကူေသာ ေစ်းအတန္ဆုံး တိုက္ခန္း

 မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေဒါပုံ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
X
X
X2

ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

FOR SALE
Ask On Price

Development

ေဆာက္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္း အမည္ (Myanmar) : ရန္ေအာင္မွတ္တိုင္ အနီးရွိ သြားလာရလြယ္ကူေသာ ေစ်းအတန္ဆုံး တိုက္ခန္း
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ : TKMM (K & K)
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
Air Conditioning
No Data
Availability
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေဒါပုံ
Floor
-
Bed Room
-
Ownership
-
လမ္းအမည္
မဂၤလာသ...
Area
- ft2
Bath room
-
Price
Ask On Price

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

Facillities
BCC စစ္ေဆးျပီး

12.5 x 50

သံပန္းပါ

ေၾကႊျပားကပ္

ေရခ်ိဳးခန္း ၊ အိမ္သာ ေၾကြျပား


အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Ground Floor

Ask On Price

ေရာင္းရန္ရွိေသာအခန္းမ်ား

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

FORTUNE PLAZA အနီး

မင္းနႏၵာလမ္းမၾကီး အနီး

ရန္ေအာင္ မွတ္တိုင္ အနီး

ပါ၀င္ေသာ Facilities

 • အသင္႔ေန
 • ေႂကြခင္း
 • လုပ္ငန္းရ
 • RC ခင္း
 • ထပ္ခိုး
 • HT
 • Underground Tank
 • Own Meter
 • အဝီစီတြင္း
 • Own motor
 • Tile or Laminate Floor
 • Kitchen Room/Toilet/Bath Room
 • Underground & Overhead Water Tank
 • Kitchen - Tiled Floor & Walls
 • Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
 • Hall Type
 • ေရ+မီး
 • ဘိုထိုင္
 • မွတ္ခ်က္

  ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 420,693 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:33,250,000 က်ပ္

   

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:47,500,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:14,250,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:33,250,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:420,693 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 420,693 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ : 33,250,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံ က်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး : 47,500,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 14,250,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:33,250,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:420,693 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
  Kyaw Myo Lwin