ေရာင္းရန္ - ၿခံ ၊ ေၿမကြက္ - Land Sale in Thilawa (ID-310)

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သံလ်င္, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

0
0
80,055 ft2

1.8378 Acres land for sale in Thilawa , Thanlyin Township.
Asking price for 1 acre is 3700 Lakhs (Nego).
Land Sale in Thilawa (ID-310)

We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners.
သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ရွိ ေရာင္းရန္ ေျမျဖစ္ပါသည္။
ေျမအက်ယ္ - ၁.၈၃၇၈ ဧကရွိပါသည္။
ေျမ ၁ဧက အေရာင္းေစ်းႏႈန္း - သိန္း ၃၇၀၀ (ညိွႏိႈင္း)
သီလ၀ါရွိ ေရာင္းရန္ ေျမ (ID-310)
အထက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ေခၚေစ်းႏႈန္းမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
3,700 သိန္း
Property ID: S-1186064

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : Land Sale in Thilawa (ID-310)
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
ၿခံ ၊ ေၿမကြက္
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သံလ်င္
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
Thanlyin
ဧရိယာ
80,055 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
No
ေစ်းႏႈန္း
3,700 သိန္း

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Angel Real Estate Service