ေၾကာ္ျငာတင္သူမ်ားအတြက္

Get online with Shwe Property.

Build your portfolio with a customized property website and personalised web address

Key Features

Account ေဆာက္ရာမွာ အကူအညီ လုိအပ္ပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္ (သုိ႔) အီးေမး သုိ႔ ဆက္သြယ္ ႏုိင္ပါသည္။
09 7321 5062, 09 977 285 885 enquiry@shweproperty.com
Shwe Property - Myanmar Propety Portal, Myanmar Real Estate

Shweproperty.com is the myanmar real estate industry website - the best place to start your real estate search whether you are an investor, buying for own use, or looking for a place to rent. In Shweproperty, you can find thousands of properties for sale and rent with detailed information about each property, and photos. It's an all-in-one real estate site with the most useful and timely information on real estate markets and trends to help you figure out exactly what, where and when to buy.