မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိ…

အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်၊…...
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
54,450 ft2

စက်မှုဇုန်

100 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမအနီး…

အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမအနီး (ဦးလှထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းအနီး) ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် (Malihku Real Estate ) အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊…...
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမအနီး (ဦးလှထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းအနီး) ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် (Malihku Real Estate ) အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
35,000 ft2

စက်မှုဇုန်

140 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) -------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ (50×70) ဂိုဒေါင်(2RC)၊ ပါဝါမီတာ၊…...
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) -------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ (50×70) ဂိုဒေါင်(2RC)၊ ပါဝါမီတာ၊…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
3,500 ft2

စက်မှုဇုန်

13 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) -------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ (50×70) ဂိုဒေါင်(2RC)၊ ပါဝါမီတာ၊…...
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) -------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ (50×70) ဂိုဒေါင်(2RC)၊ ပါဝါမီတာ၊…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
3,500 ft2

စက်မှုဇုန်

13 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) -------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ (44×73)ဂိုဒေါင်၊ ရုံးခန်း၊…...
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) -------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ (44×73)ဂိုဒေါင်၊ ရုံးခန်း၊…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
3,212 ft2

စက်မှုဇုန်

16 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောမြေနှင့်ဂိုဒေါင်(Malihku…

အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောမြေနှင့်ဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်…...
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောမြေနှင့်ဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
100,275 ft2

စက်မှုဇုန်

89 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိ မြေ၃ဧက ၊ ဂိုဒေါင်နှစ်လုံး(100x160)…...
အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်ရှိ မြေ၃ဧက ၊ ဂိုဒေါင်နှစ်လုံး(100x160)…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
130,680 ft2

စက်မှုဇုန်

200 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်ရှိရောင်းငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊…...
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်ရှိရောင်းငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ------------------------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
9,000 ft2

စက်မှုဇုန်

25 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ----------------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်ရှိ…...
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) ----------------------------------------------------- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်ရှိ…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
54,000 ft2

စက်မှုဇုန်

218 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံစက်မှု ဇုန်ရှိ ငှားရန်ရှိသော…

အရှေ့ဒဂုံစက်မှု ဇုန်ရှိ၊ အမှတ် ၂ လမ်းမကြီးအနီး၊ 44’x73’, Hall type ဂိုဒေါင်၊ ထပ်ခိုးပါ၊ အိပ်ခန်း ၁ ခန်း - 16 Lks For rent a warehouse in East Dagon…...
အရှေ့ဒဂုံစက်မှု ဇုန်ရှိ၊ အမှတ် ၂ လမ်းမကြီးအနီး၊ 44’x73’, Hall type ဂိုဒေါင်၊ ထပ်ခိုးပါ၊ အိပ်ခန်း ၁ ခန်း - 16 Lks For rent a warehouse in East Dagon…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1
1
3,212 ft2

စက်မှုဇုန်

16 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံရှိ…

အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ မြေအကျယ်(၁.၉၉ ဧက)…...
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate) အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ မြေအကျယ်(၁.၉၉ ဧက)…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
86,684 ft2

စက်မှုဇုန်

30 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံ၊ စက်မှု ဇုန်ရှိ ငှားရန်ရှိသော…

အရှေ့ဒဂုံ၊ စက်မှုဇုန်၊ အမှတ် ၂ လမ်းမကြီးအနီး၊ 50’x70’, ဂိုဒေါင် ၂ ထပ်၊ ပါဝါမီတာ - 13 Lks For rent a warehouse, near No.2 main road, 50’x70’, two floor ware house, commercial…...
အရှေ့ဒဂုံ၊ စက်မှုဇုန်၊ အမှတ် ၂ လမ်းမကြီးအနီး၊ 50’x70’, ဂိုဒေါင် ၂ ထပ်၊ ပါဝါမီတာ - 13 Lks For rent a warehouse, near No.2 main road, 50’x70’, two floor ware house, commercial…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
1
3,500 ft2

စက်မှုဇုန်

13 သိန်း

ငှားရန် - ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၁၀…

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၁၀VIPရပ်ကွက် လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်ဌားမည် (80×60)ပေ 2RC 10 BR ရေမီးစုံ ဆက်သွယ်ရန်.....09977901503/09977901500...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၁၀VIPရပ်ကွက် လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်ဌားမည် (80×60)ပေ 2RC 10 BR ရေမီးစုံ ဆက်သွယ်ရန်.....09977901503/09977901500
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
4,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

5 သိန်း

ငှားရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပုလမ်းလမ်းမဒဲ့ပေါက်တိုက်ခန်းဌားမည်

ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပုလဲလမ်းမဒဲ့ပေါက် ၄လွှာတိုက်ခန်း ဌားမည် (18×54)ပေ ၂၅၀၀၀၀ သိန်း အလျော့တင်းရှိပါသည်။ မှတ်တိုင်…...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပုလဲလမ်းမဒဲ့ပေါက် ၄လွှာတိုက်ခန်း ဌားမည် (18×54)ပေ ၂၅၀၀၀၀ သိန်း အလျော့တင်းရှိပါသည်။ မှတ်တိုင်…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
972 ft2

တိုက်ခန်း

2.50 သိန်း

ငှားရန် - ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းလုံးချင်းအိမ်အမြန်ဌားမည်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း လုံးချင်းနှစ်ထပ် ဌားမည်။ (20×60)ပေ 2RC 4သိန်း ရေမီးစုံ ကျောင်း ဈေး မှတ်တိုင်အနီး ဖြစ်သည်...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း လုံးချင်းနှစ်ထပ် ဌားမည်။ (20×60)ပေ 2RC 4သိန်း ရေမီးစုံ ကျောင်း ဈေး မှတ်တိုင်အနီး ဖြစ်သည်
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
1,200 ft2

လုံးချင်းအိမ်

4 သိန်း

ငှားရန် - ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်…

* ( 828 ) Sqft * ( 17 ) th Floor * ( 4 ) AC * အသင့်နေ * ကြွေခင်း * ပါကေးခင်း * Master Bedroom * Security Door Lock System * Underground Tank * Own Meter * Swimming Pool * Gymnasium * New Elevator * Own motor * Power and lighting Line * 24 Hour Security…...
* ( 828 ) Sqft * ( 17 ) th Floor * ( 4 ) AC * အသင့်နေ * ကြွေခင်း * ပါကေးခင်း * Master Bedroom * Security Door Lock System * Underground Tank * Own Meter * Swimming Pool * Gymnasium * New Elevator * Own motor * Power and lighting Line * 24 Hour Security…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3
2
828 ft2

တိုက်ခန်း

7.50 သိန်း

ငှားရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ( ၁၁ )ရပ်ကွက်ရှိ…

* ( 2400 ) Sqft * ( 2 ) RC * အသင့်နေ...
* ( 2400 ) Sqft * ( 2 ) RC * အသင့်နေ
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
4
1
2,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

3.50 သိန်း

ငှားရန် - (80'x60')အကျယ်၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်၊…

...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
0 ft2

စက်မှုဇုန်

25 သိန်း

ငှားရန် - လုံးချင်းအငှား

ရေမီး , ဂိုဒေါင်...
ရေမီး , ဂိုဒေါင်
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
1 ft2

လုံးချင်းအိမ်

20 သိန်း

ငှားရန် - Warehouse Rent in East Dagon (ID-395)

One story warehouse for rent in East Dagon industrial zone. Warehouse area is 2400 sqft. Monthly rent price is – 12 Lakh (Nego) Warehouse Rent in East Dagon (ID-395) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. အရှေ့ဒဂုံရှိ…...
One story warehouse for rent in East Dagon industrial zone. Warehouse area is 2400 sqft. Monthly rent price is – 12 Lakh (Nego) Warehouse Rent in East Dagon (ID-395) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. အရှေ့ဒဂုံရှိ…
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

12 သိန်း

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ