ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - ဆဌမ ထပ္

0.5 K
0
1
893 ft2

တုိက္ခန္း

ေတာင္ႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။...
650 သိန္း
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။

ေရာင္းရန္ - ပဥၹမထပ္

0.4 K
0
1
893 ft2

တုိက္ခန္း

ေတာင္ႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။...
520 သိန္း
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။

ေရာင္းရန္ - တတိယထပ္

0.3 K
0
1
893 ft2

တုိက္ခန္း

ေတာင္ႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။...
600 သိန္း
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။

ေရာင္းရန္ - ပဥၹမထပ္

0.4 K
0
1
1,178 ft2

တုိက္ခန္း

ေတာင္ႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။...
600 သိန္း
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။

ေရာင္းရန္ - စတုတၻထပ္

0.2 K
0
1
1,178 ft2

တုိက္ခန္း

ေတာင္ႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။...
650 သိန္း
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။

ေရာင္းရန္ - တတိယထပ္

0.3 K
0
1
1,178 ft2

တုိက္ခန္း

ေတာင္ႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။...
700 သိန္း
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။

ေရာင္းရန္ - ဒုတိယထပ္

0.2 K
0
1
1,178 ft2

တုိက္ခန္း

ေတာင္ႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။...
750 သိန္း
*ေငြေပးေခ်မႈညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။

ေရာင္းရန္ - ပထမထပ္

0.2 K
0
1
1,178 ft2

တုိက္ခန္း

ေတာင္ႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
*ေငြေပးေခ်မႈ ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။...
800 သိန္း
*ေငြေပးေခ်မႈ ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။

ေရာင္းရန္ - ေျမညီထပ္

0.2 K
0
1
1,178 ft2

တုိက္ခန္း

ေတာင္ႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္
*ေငြေပးေခ်မႈ ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။...
2,700 သိန္း
*ေငြေပးေခ်မႈ ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနိုင္သည္။