ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္…

0.4 K
3
1
1,320 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
1,800 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္…

0.3 K
3
1
1,320 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
1,800 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္…

0.4 K
3
1
1,320 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
1,800 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္…

0.3 K
3
1
1,320 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
1,800 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္…

0.3 K
3
1
1,320 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
1,800 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္…

0.3 K
3
1
1,320 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
1,800 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္…

0.3 K
3
1
1,320 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
2,500 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - ၃ ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္…

0.4 K
3
1
1,320 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းေအးသာဇံ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္...
3,300 သိန္း
၃ ႏွစ္အရစ္က်ျဖင့္ညွိႏိႈင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္

ေရာင္းရန္ - Kha Yae Residence For Sale Unit (H) Penthouse

0.6 K
2
2
2,905 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းျမသာစည္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…...
Ask for price
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…

ေရာင္းရန္ - Kha Yae Residence For Sale Unit( G )Penthouse

0.9 K
2
2
2,905 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းျမသာစည္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…...
Ask for price
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…

ေရာင္းရန္ - Kha Yae Residence For Sale Unit E

0.3 K
2
2
1,389 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းျမသာစည္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…...
Ask for price
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…

ေရာင္းရန္ - Kha Yae Residence For Sale Unit D

0.3 K
2
2
1,555 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းျမသာစည္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…...
Ask for price
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…

ေရာင္းရန္ - Kha Yae Residence For Sale Unit C

0.4 K
2
2
1,479 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းျမသာစည္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…...
Ask for price
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…

ေရာင္းရန္ - Kha Yae Residence For Sale Unit B

0.4 K
2
2
1,269 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းျမသာစည္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…...
Ask for price
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…

ေရာင္းရန္ - Kha Yae Residence For Sale Unit A

0.5 K
2
2
1,158 ft2

ကြန္ဒို

ခ်မ္းျမသာစည္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…...
Ask for price
အခန္းတန္ဖိုးမ်ားကို customer မ်ား အဆင္ေျပစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို ့ အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ AYA Bank ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍…