ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

sort-alpha-asc
Filter By Home Loan Partners:
Sort by:  Default List
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by : 
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

ေရာင္းရန္ - ဘိုးဘြားပိုင္ျခံ

15
0
0
12,150 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
ဘဏ္၊shopping center၊ေဆး႐ံုမ်ားဖြင့္ရန္၊စီးပြားေရးလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာေနရာျဖစ္သည္။car parking အတြက္လံုေလာက္ေသာေနရာရႏိုင္သည္။...
7,000 သိန္း
ဘဏ္၊shopping center၊ေဆး႐ံုမ်ားဖြင့္ရန္၊စီးပြားေရးလုပ္ရန္သင့္ေတာ္ေသာေနရာျဖစ္သည္။car parking အတြက္လံုေလာက္ေသာေနရာရႏိုင္သည္။

ေရာင္းရန္ - ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕ စက္မႈဂရန္ေျမ အာရွအျမန္လမ္းမၾကီး ေမးတင္…

3.8 K
0
0
89,298 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
ဘုရားၾကီးျမိဳ႕ စက္မႈဂရန္ ပါဝါမီတာ ဖုန္း 2.05 ဧက အာရွအျမန္လမ္းမၾကီး ေမးတင္ မ်က္ႏွာဝ 550 ေပ သိန္း 12,000 (သိန္း တစ္ေသာင္း…...
12,000 သိန္း
ဘုရားၾကီးျမိဳ႕ စက္မႈဂရန္ ပါဝါမီတာ ဖုန္း 2.05 ဧက အာရွအျမန္လမ္းမၾကီး ေမးတင္ မ်က္ႏွာဝ 550 ေပ သိန္း 12,000 (သိန္း တစ္ေသာင္း…

ေရာင္းရန္ - ဧက ၃၀၀ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမကြက္ ေရာင္းမည္။

0.6 K
0
0
13,068,000 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ Toll Gate အနီး ဧက ၃၀၀ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ၊ ပံုစံ ၇ က်ျပီး ေျမကြက္မ်ား ေျမကြက္အား ျခံခတ္ကာရံထားျပီး လက္ရိွတြင္…...
500 သိန္း
ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ Toll Gate အနီး ဧက ၃၀၀ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ၊ ပံုစံ ၇ က်ျပီး ေျမကြက္မ်ား ေျမကြက္အား ျခံခတ္ကာရံထားျပီး လက္ရိွတြင္…

ေရာင္းရန္ - စက္မႈဇံုအဝင္လမ္းမႀကီးအနီး ေျေျမကြက္ေရာင္းမည္

0.4 K
0
0
14,096 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
မၾကာမီဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ေတာ့မည့္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းဝင္ထြက္ေပါက္ႏွင့္အနီးဆံုးေနရာ ေဘာနတ္ႀကီးေက်းရြာ.ဘုရားႀကီး.ေဇာင္းတူလမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္႐ွိပါသည္.အဝီစိတြင္းတူးပီး…...
450 သိန္း
မၾကာမီဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ေတာ့မည့္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းဝင္ထြက္ေပါက္ႏွင့္အနီးဆံုးေနရာ ေဘာနတ္ႀကီးေက်းရြာ.ဘုရားႀကီး.ေဇာင္းတူလမ္းမႀကီးေပၚတြင္တည္႐ွိပါသည္.အဝီစိတြင္းတူးပီး…

ေရာင္းရန္ - ပဲခူး ၿမိဳ႕ဥသာၿမိဳ႕သစ္ ရပ္ကြက္ႀကီး ၈

0.4 K
0
0
4,800 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
စာခ်ဳပ္စာတန္းခိုင္လုံၿပီး ဂရမ္ႀကီးေလ်ာက္ထားႏိုင္သည္...
550 သိန္း
စာခ်ဳပ္စာတန္းခိုင္လုံၿပီး ဂရမ္ႀကီးေလ်ာက္ထားႏိုင္သည္

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီး၊ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးအနီးတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.3 K
0
0
196,020 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
...
750 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီး ေစတနာရြာအနီးတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.3 K
0
0
2,613,600 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
- ၁ဧက ၇၀ သိန္း...
Ask for price
- ၁ဧက ၇၀ သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီး ၾကီးေလးၾကီးေမးတင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.3 K
0
0
2,178,000 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
- ၁ ဧက ၄၀ သိန္း...
Ask for price
- ၁ ဧက ၄၀ သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီး ၾကီးေလးၾကီးေမးတင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.2 K
0
0
217,800 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
- ၁ ဧက ၆၀ သိန္း...
Ask for price
- ၁ ဧက ၆၀ သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီး ၾကီးေလးၾကီးေမးတင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.2 K
0
0
1,524,600 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
...
1,500 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီး ၾကီးေလးၾကီးေမးတင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.3 K
0
0
871,200 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
- 1 ဧက 20 သိန္း...
Ask for price
- 1 ဧက 20 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီး ၾကီးေလးၾကီးေမးတင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.2 K
0
0
217,800 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
- 1 ဧက 120 သိန္း...
Ask for price
- 1 ဧက 120 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီး စည္ပင္လမ္းတြင္ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.3 K
0
0
130,680 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
...
120 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီး စည္ပင္လမ္းတြင္ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.2 K
0
0
130,680 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
...
400 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီး စည္ပင္လမ္းတြင္ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.2 K
0
0
1,089,000 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
- 1 ဧက 50 သိန္း...
Ask for price
- 1 ဧက 50 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီးျမိဳ႕ေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္

0.2 K
0
0
130,680 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
...
600 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီးလမ္းအနီးတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္

0.2 K
0
0
304,920 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
...
400 သိန္း

ေရာင္းရန္ - ေဖာင္ၾကီးလမ္းေမးတင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.2 K
0
0
43,560 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
...
6,000 သိန္း

ေရာင္းရန္ - အင္းတေကာ္၊ ထံုးၾကီးလမ္းေဘးတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.6 K
0
0
1,960,200 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
- ၁ ဧက ၉၀ သိန္္း...
Ask for price
- ၁ ဧက ၉၀ သိန္္း

ေရာင္းရန္ - ပဲခူး၊ (၁၀) မိုင္ကုန္းအတြင္းတြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိသည္

0.2 K
0
0
1,742,400 ft2

ၿခံ ၊ ေၿမကြက္

ပဲခူး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
- 1 ဧက 100 သိန္း...
Ask for price
- 1 ဧက 100 သိန္း