ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ ေရာင္းရန္ / ငွားရန္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမမ်ား

Sort by:
Sort by: Recommended
Sort by: Recommended
Sort by: Date (New - Old)
Sort by: Date (Old - New)

တုိက္ခန္း

ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ပထမထပ္ - ၅၀၀ သိန္း ဒုတိယထပ္ - ၄၅၀ သိန္း တတိယထပ္ - ၄၀၀ သိန္း အက်ယ္ - ၁၈x၅၄ ေပ 09-979854500/09-965612082 |

တုိက္ခန္း

ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ပထမထပ္ - ၅၀၀ သိန္း ဒုတိယထပ္ - ၄၅၀ သိန္း တတိယထပ္ - ၄၀၀ သိန္း အက်ယ္ - ၁၈x၅၄ ေပ 09-979854500/09-965612082 |

တုိက္ခန္း

ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ပထမထပ္ - ၅၀၀ သိန္း ဒုတိယထပ္ - ၄၅၀ သိန္း တတိယထပ္ - ၄၀၀ သိန္း အက်ယ္ - ၁၈x၅၄ ေပ 09-979854500/09-965612082 |

လုံးခ်င္းအိမ္

ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
# Lvl 7 (လက္ယာ)- # Lvl 7 (လက္ဝဲ) - |30 70 Bank 15

တုိက္ခန္း

သဃၤန္းကၽြန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
# Lvl 5 # Ground Floor|30 70 Bank 15

တုိက္ခန္း

သဃၤန္းကၽြန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
# Lvl 5 # Ground Floor|30 70 Bank 15

တုိက္ခန္း

သဃၤန္းကၽြန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
# Lvl 6 (R) # Ground (L)|30 70 Bank 15

တုိက္ခန္း

သဃၤန္းကၽြန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
# Lvl 5 # Ground Floor|30 70 Bank 15

တုိက္ခန္း

သဃၤန္းကၽြန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
# Lvl 5 # Ground Floor|30 70 Bank 15

ကြန္ဒို

ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
3F - 2200 Lakhs 4F - 2000 Lakhs 5F - 1900 Lakhs 6F - 1800 Lakhs |

ကြန္ဒို

ေတာင္ဥကၠလာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
3F - 2200 Lakhs 4F - 2000 Lakhs 5F - 1900 Lakhs 6F - 1800 Lakhs |

မီနီကြန္ဒို

သဃၤန္းကၽြန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
09-952 555 904 , 09- 952 555 902, 09- 978448672 #2=1000Lakhs|Down Payment 30

မီနီကြန္ဒို

သဃၤန္းကၽြန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
09-952 555 904 , 09- 952 555 902, 09- 978448672 #2=1000Lakhs|Down Payment 30

မီနီကြန္ဒို

သဃၤန္းကၽြန္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
09-952 555 904 , 09- 952 555 902, 09- 978448672 #2=1000Lakhs|Down Payment 30