အခုပဲ အေကာင္းဆံုး အိမ္ရာေခ်းေငြကို ရွာေဖြလိုက္ပါ။
အခုပဲ အေကာင္းဆံုး အိမ္ရာေခ်းေငြကို ရွာေဖြလိုက္ပါ။
အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး
အနည္းဆံုး
အမ်ားဆံုး
ကနဦးေပးသြင္းေငြ
0%
50%
100%
အတိုးနႈန္း%
1
20
ေခ်းေငြသက္တမ္း
1
25
ေခ်းေငြပမာဏ
2,000 က်ပ္
လစဥ္ေပးသြင္းမႈ
841 က်ပ္

အဓိကခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ဘဏ္မ်ား

အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

အိမ္နွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးလမ္းညႊန္

KBZ Bank Home Loan ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုရင္ ဘာေတြသိ...
အက်ိဳးပိုမ်ားတဲ့ ဘဏ္ေခ်းေငြက႑...
အိမ္ငွားမေနနဲ႔ေတာ့….. ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ ...

Yoma Bank Home Loan

CB Bank Home Loan